Sedert 22 juni 2016 voorziet de Belgische Wet een bijkomende nieuwe administratieve procedure ( IOS- of CROS-procedure )

 

Voorwaarden :

enkel facturen B2B ( NIET tegen publieke overheden of consumenten ).

onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft en die vaststaand en opeisbaar is.

 

Verloop van deze procedure :

Na overleg met een advocaat wordt het dossier opgestart.

Een aanmaning tot betalen wordt betekend aan uw schuldenaar.

Bij de hoofdsom/factuurbedrag worden de verhogingen en intresten die eventueel voorzien zijn in de factuurvoorwaarden toegevoegd met een MAXIMUM van 10% ten belope van de hoofdsom van de schuld.

Bij deze aanmaning tot betalen wordt een kopij gevoegd van de bewijsstukken ( facturen ) en tevens een antwoordformulier. Met dit formulier kan de schuldenaar betalingsfaciliteiten vragen of de redenen geven waarom hij de schuldvordering betwist.

Uw schuldenaar heeft 1 maand tijd om te betalen, te betwisten of een afbetalingsplan te vragen.

Bij gemotiveerde betwisting eindigt deze administratieve procedure en kan via klassieke gerechtelijke weg worden ingevorderd.

Indien wij geen betaling noch een gemotiveerde betwisting mogen ontvangen binnen 1 maand en 8 dagen, of indien het afbetalingsplan niet wordt nagekomen, wordt een proces-verbaal van niet-betwisting opgesteld.

Na machtiging door een controleorgaan ( Centraal Register voor de invordering van Onbetwiste geldSchulden -CROS ) krijgt men een formulier van tenuitvoerlegging. Dit formulier met de uitvoerbaarverklaring vormt de titel waarmee de gerechtsdeurwaarder onmiddellijk tot gerechtelijke uitvoering kan overgaan.

Deze procedure vermijdt hoge rechtbankkosten en is vrijgesteld van registratierechten.

Deze procedure kost gemiddeld 2/3 minder dan een gerechtelijke inleiding met een dagvaarding.