Het invorderen van achterstallige gelden is onmisbaar voor de efficiëntie van een hedendaagse onderneming. Door een beroep te doen op onze diensten, kan u erop rekenen dat dit snel en efficiënt gebeurt met eveneens oog voor de sociale factor.

De invordering van schulden kan men opdelen in twee fasen, zijnde enerzijds de minnelijke invordering en anderzijds de gerechtelijke invordering. Kenmerkend voor de eerste fase is dat er geen dwangmaatregelen worden gebruikt om zo nutteloze kosten te vermijden. Welwillende schuldenaren worden via andere kanalen, zoals aanmaningen of telefonie, aangespoord hun schulden te betalen.

Indien u als schuldeiser daarnaast over een uitvoerbare titel beschikt (lees: een vonnis van de rechtbank of een bepaalde akte, document of contract dat dezelfde kracht heeft als een vonnis) kan men daarnaast ook opteren voor de tweede fase: de gerechtelijke invordering. Door middel van deze titel hebben wij verschillende instrumenten ter beschikking om te verzekeren dat uw schulden worden ingelost. In samenspraak met u zal worden bekeken welke facetten van de gedwongen tenuitvoerlegging in aanmerking komen en het best bij u passen.

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door een sterk standaard traject, met ruimte voor op maat gemaakte aanpassingen indien nodig.

Minnelijk

De eerste stap bestaat uit een identiteitscontrole en een solvabiliteitsonderzoek. Hier gaan wij na wie de schuldenaar precies is en wordt de financiële toestand van de particulier of onderneming in kaart gebracht. Indien blijkt dat de kans op succesvolle invordering klein is, dan wordt u hierover ingelicht vooraleer wij verdere stappen zetten.

Bij de tweede stap zal er een laatste aanmaning verstuurd worden via onze kantoren. De keuze voor nog een aanmaning bovenop de door uzelf verstuurde aanmaningen wordt verantwoord, doordat er meestal een verandering in betalingsgedrag optreedt indien er correspondentie vanwege een gerechtsdeurwaarder plaatsvindt.

Doorheen deze minnelijke invordering kunnen schuldenaren steeds rekenen op een verscheidenheid aan communicatiekanalen, aangezien wij als gerechtsdeurwaarderskantoor er rotsvast in geloven dat een geïnformeerd persoon er twee waard is. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een grotere bereidwilligheid van de schuldenaar om te betalen. Hierdoor worden (nutteloze) kosten vermeden voor alle betrokken partijen.

Gerechtelijk

Wanneer u als schuldeiser opteert voor een gedwongen tenuitvoerlegging, wordt nogmaals een identiteitscontrole en solvabiliteitsonderzoek uitgevoerd. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om een algeheel beeld en update van deze persoon of onderneming te verkrijgen.

Indien u nog niet over een uitvoerbare titel beschikt (lees: een vonnis van de rechtbank of een bepaalde akte, document of contract dat dezelfde kracht heeft als een vonnis), kan u steeds beroep doen op onze diensten om een dagvaarding op te stellen die perfect naar de letter van de wet is opgesteld.

Beschikt u al over een uitvoerbare titel of heeft de rechter zich in uw voordeel uitgesproken? Na de betekening van het vonnis of het dwangschrift, kan u samen met onze experts ter zake bekijken welke uitvoerende maatregelen te verkiezen zijn. Om reeds een beeld te scheppen van de mogelijke opties, kan men door de band genomen beroep doen op drie mogelijkheden.

  1. Het roerend beslag, waarbij de meest waardevolle roerende goederen van de schuldenaar op een openbare verkoop zullen verkocht worden.
  2.  Er is ook een derdenbeslag beschikbaar, waarbij men beslag legt op gelden of goederen die tot op heden nog steeds behoren tot de eigendom van de schuldenaren van uw schuldenaar.
  3. Tenslotte is er ook onroerend beslag mogelijk, indien de desbetreffende schuldenaar over een woning beschikt.

Graag wijzen wij erop dat onze aanpak steeds toelaat dat de schuldenaar uit eigen beweging tot betaling overgaat, zelfs wanneer er al uitvoeringsmaatregelen werden ingezet. Wij moedigen een dergelijke wending zelfs aan, door de schuldenaar steeds opnieuw in te lichten voordat er bijkomende stappen in het invorderingsproces worden ondernomen.

Natuurlijk mag u niet uit het oog verliezen dat ondanks deze maatregelen de weg voor een geldelijke betaling van de schuldenaar zelf nog steeds openligt en dat deze op verschillende tijdstippen doorheen het proces wordt kenbaar gemaakt aan de schuldenaar zelf.